ul. Szewska 61-62 lok. 1a
50-139 Wrocław
tel.: +48 71 759 11 46
tel.: +48 71 302 68 88
tel. kom.: +48 664 974 208
dr Rafał Citowicz
notariusz we Wrocławiu

Wymagane Dokumenty

Przed wizytą u Notariusza

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, tj. przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych.

Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESEL, NIP, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki.

Druki formularzy

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia - wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne, w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu.

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia - wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej.

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

 • podstawa nabycia - wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie następowało odłączenie i wpis do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją: Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wykaz ze zmian danych ewidencyjnych wraz z adnotacją: Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją: Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne).
DO GÓRY

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2011 roku
nastąpiła zmiana lokalizacji kancelarii notarialnej dra Rafała Citowicza.
Nowy adres kancelarii notarialnej
50-139 Wrocław, ul. Szewska 61-62 lok. 1a