ul. Szewska 61-62 lok. 1a
50-139 Wrocław
tel.: +48 71 759 11 46
tel.: +48 71 302 68 88
tel. kom.: +48 664 974 208
dr Rafał Citowicz
notariusz we Wrocławiu

Opłaty

Informacje Wstępne

Pracownicy kancelarii, po zleceniu przez Państwa przygotowania danej czynności notarialnej, przekażą Państwu informację o faktycznej wysokości wymienionych wyżej należności.

Proszę pamiętać o tym, że podatki i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone do kasy kancelarii w chwili dokonywania czynności. W przypadku dokonywania przelewu należy posiadać przy sobie potwierdzenie jego dokonania, wydane przez bank zgodnie z przepisami prawa bankowego.

Kancelaria od każdej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria każdorazowo poinformuje Państwa o wysokości tego wynagrodzenia.

Należy pamiętać również i o tym, od każdego wypisu aktu notarialnego oraz załącznika do aktu także pobierane są stosowne opłaty.

Taksa Notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości 23% przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Opłaty Sądowe

W sytuacji, gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe.

Informacje Dodatkowe

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach czynności notarialnych wskazany jest kontakt z naszą kancelarią notarialną.

Udzielanie informacji i wyjaśnień jest bezpłatne.

DO GÓRY

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2011 roku
nastąpiła zmiana lokalizacji kancelarii notarialnej dra Rafała Citowicza.
Nowy adres kancelarii notarialnej
50-139 Wrocław, ul. Szewska 61-62 lok. 1a